Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới In trang
06/02/2024 02:34 CH

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

       - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp…

 

Description: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Ảnh: baochinhphu.vn

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Ảnh: baochinhphu.vn

  NHÌN LẠI HƠN 3 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

        Hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

         Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và bước đầu có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác này.

 

            Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt kết quả nhất định. Thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị theo dõi nắm chắc tình hình; kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin, tổ chức lực lượng tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc đăng tải trên báo chí, mạng xã hội; chỉ đạo lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Sử dụng các hình thức đấu tranh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật; phối hợp lực lượng, kết nối các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội giữa tỉnh và các địa phương, đơn vị đăng tải thông tin tích cực, lan tỏa, chia sẻ bài viết đấu tranh phản bác thông tin xấu độc. Các hình thức tin, bài, video đấu tranh trên báo chí, mạng xã hội ngày càng đa dạng hơn.

        Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thể hiện rõ vai trò đầu mối kết nối, tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng, tổ chức lực lượng trong toàn hệ thống từ tỉnh đến địa phương tuyên truyền thông tin tích cực, chủ động viết bài đấu tranh phản bác đăng tải trên báo chí, mạng xã hội; chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá thông tin xấu độc, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; thiết lập cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả, sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh để ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

        Sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được chặt chẽ, cụ thể, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và thuyết phục hơn trước. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, xây dựng lực lượng, chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt một số kết quả bước đầu. 

        Công tác tuyên truyền, thông tin chính thống, tích cực được quan tâm thực hiện. Duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch hàng năm; tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kết hợp hiệu quả giữa “xây” và “chống”; quan tâm đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. 

 

         Tuy nhiên, trên thực tế còn một bộ phận cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn hạn chế; thiếu các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý quyết liệt; một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa nhận thức đúng tính chất nguy hại của những thông tin xuyên tạc, bịa đặt phát tán trên mạng xã hội. Công tác tham mưu, nắm bắt dư luận, định hướng chỉ đạo hoạt động, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến các vụ việc phức tạp nảy sinh có lúc thiếu kịp thời, bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao.  

       MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

        Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần tập trung chỉ đạo, đồng bộ trong nhận thức và hành động, quyết liệt tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

         Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, sự gương mẫu, tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên, nòng cốt là lực lượng tuyên giáo, công an, quân đội, thông tin và truyền thông. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp là đầu mối thống nhất, kết nối các lực lượng giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tổ chức hoạt động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

         Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp hiệu quả giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, lâu dài, thuyết phục, hiệu quả, “chống” là cấp bách, thường xuyên, chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

         Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phản ánh rõ nét thành tựu công cuộc đổi mới và hiện thực cuộc sống đang thay đổi từng ngày của Nhân dân. 

 

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là giới trẻ về truyền thống văn hóa, thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc; hình ảnh tiêu biểu của quê hương, đất nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt...; về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên báo chí, mạng xã hội.

           Ba là, xác định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cơ quan báo chí cần chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông tin tích cực, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, từng năm gắn với từng sự kiện của đất nước, ngành, địa phương, kết hợp chặt chẽ và sử dụng đồng bộ các loại hình báo chí, phát huy tối đa báo điện tử để đăng tải, chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất đến với độc giả, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

         Các phóng viên, biên tập viên thông qua hoạt động thâm nhập thực tiễn cần chủ động tạo nguồn thông tin về những cái mới, tích cực có tính thời sự, chân thực, khách quan, thể hiện tính định hướng, mang giá trị giáo dục và nhân văn sâu sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để đăng tải trên báo chí, chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội.

          Bốn là, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, tổ giúp việc, nhóm chuyên gia, cộng tác viên các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực. Kết hợp xây dựng lực lượng rộng khắp trong các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Trong đó, lực lượng tuyên giáo, công an, quân đội, thông tin và truyền thông làm nòng cốt theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, tinh nhuệ, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống trên không gian mạng. 

        Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng của Ban Chỉ đạo 35 các cấp để nâng cao năng lực, hiệu quả trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

 

                                                                                                                                                                    LINH KIỀU  (LĐ online)

 

Lượt xem: 370
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000252858
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 513
  •  Trong tháng: 6.469
  •  Trong năm: 62.654