Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI với mục tiêu cụ thể. In trang
02/07/2021 10:05 SA

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 22/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng ban hành chương trình hành động với 12 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Description: C:\Users\THEDUDN\Desktop\các bài viêt\IMG_3951.JPG