VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG In trang
28/04/2021 04:14 CH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

(Quy định 03-QĐ/TU ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng)

Chương I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở Đảng trong khối Doanh nghiệp tỉnh.

Điều 2. Chức năng

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh.

Chương II: NHIỆM VỤ

Điều 3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát hợp với hoạt động của tổ chức đảng, đơn vị, doanh nghiệp.

- Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo chủ trương, nghị quyết Trung ương, của tỉnh; đảm bảo việc thực hiện Luật lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động.

- Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần hội nhập và phát triển bền vững.

- Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi doanh nghiệp đóng chân và thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Điều 4. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp để đảng viên, cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động nắm và thực hiện có hiệu quả.

- Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập quốc tế.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỹ luật cho đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong Khối doanh nghiệp tỉnh.

- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, khả năng nhận biết về âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các quan điểm sai trái, lệch lạc, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điều 5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy các cấp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức sinh hoạt đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

- Bồi dưỡng cấp ủy viên, xây dựng cấp ủy các cấp có năng lực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo công tác phát triển đảng viên, quan tâm kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, những người lao động trẻ, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và người quản lý doanh nghiệp; đồng thời rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Điều 6. Lãnh đạo công tác cán bộ

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các chi ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện các nghị quyết, quy định, quyết định, quy trình về công tác cán bộ của cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp; quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động…; kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo phân cấp quản lý (khi có yêu cầu).

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đảng viên trong Khối thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (khi có yêu cầu).

- Quyết định hoặc đề nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy khối doanh nghiệp theo phân cấp quản lý.

Điều 7. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên có biểu hiện vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Điều 8. Lãnh đạo các đoàn thể

- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ của đoàn thể. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn khối về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền và lợi ích chính đáng của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo công tác dân vận theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan doanh nghiệp.

Điều 9. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Kịp thời xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo quy định.

                                                                                                         -------

 

Lượt xem: 4.292
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000252947
  •  Đang online: 19
  •  Trong tuần: 602
  •  Trong tháng: 6.558
  •  Trong năm: 62.743