Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 06 -KHPH/2KTĐ, ngày 09/3/2023 giữa Khối Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh với Khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng V/v Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua năm 2023. In trang
02/01/2024 10:20 SA

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 06 -KHPH/2KTĐ, ngày 09/3/2023 giữa Khối Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh với Khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng V/v Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua năm 2023.

- Tổ chức tuyên truyền nghị quyết, dự án trọng tâm, công trình trọng điểm của tỉnh: Tại hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đã tuyên truyền Nghị quyết 22-NQ/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị với tinh thần“Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025” và các dự án trọng tâm, công trình trọng điểm của tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong 02 Khối

- Phong trào thi đua thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025: Tổ chức thành công chương trình trồng cây xanh có hồ sơ thiết kế được sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phê duyệt và được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau lễ ra quân, trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đại diện các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh; Khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận đã tiến hành trồng 1.000 cây thông đỏ tại tiểu khu 682 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận, Di Linh. Giao cho Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bảo Thuận chăm sóc, bảo vệ, cây đạt tỷ lệ sống 98%, đã phát triển xanh tốt, cao khoảng 1,5 m.